Language Switcher Fallback

Arduino algajatele - aine üldinfo

Materjal

Veebi materjali sisukord

 

Ainekaart:

Aine kood: VA80

Aine maht: 2EAP

Eesmärk: Tutvuda elektroonika abil interaktiivsete esemete loomise võimalustega. Sissejuhatus programmeerimisse.

Õppeaine sisu: Programeerimise algtõdede tutvustus.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud tudeng suudab ära tunda probleeme, mille lahendamiseks sobib elektroonika ja programmeeritavad kontrollerid. Teab, mis on kontroller, sisend, väljund. On tuttav lihtsamate programmeerimise baastõdedega: muutujad, valikulaused, korduslaused.

Õppetegevused:
1. Sissejuhatus ainesse - elektroonika komponendid ja mikrokontrollerid.
2. Visuaalne programeerimine S4A keskkonnas. Makettplaadi kasutamine. LEDid, lülitid. Sisend ja väljund.
3. If valikulaused, võrdlusoperaatorid. For korduslaused. Pingejagur. Multimeetri kasutamine.
4. Koodi kirjutamine Arduino IDE keskkonnas. Muutujad. Funktsioonid. Koodikommentaarid.
5. Transitorid ja voolutarve. Seeriamonitor. Analoogsisend. Pulsilaiusmodulatsioon. If tingimuslaused keerukamate probleemide lahedamisel.
6. For koruslaused keerukamate probleemide lahendamisel. While korduslaused. Loogilised operaatorid. Koodi library-d keerukamatele sensoritele ja seadmetele.
7. Tudengite individuaalsete projektide planeerimine. Mõnede seni käsitlemata elektroonikakomponentide ja seadmete tutvustus.
8. Muutujate tüübid. Funktsioonide defineerimine ja kasutamine. Koodi debugimine seeriamonitori abil.
9. Elektroonika monteerimine - praktiline töö: mingi lihtsa skeemi kokkujootmine.
10. Töö oma projektiga.
11. Töö oma projektiga.
12. Töö oma projektiga.

Hindamine: Arvestus.

Aine sooritamiseks vajalik:

Variant 1. Tudeng ehitab mingi elektroonika seadeldise Arduino kontrolleriga ning programmeerib selle. See võib olla osa teises aines tehtavast projektist. Oluline on, et sisaldaks vähemalt mõned read ise kirjutatud koodi.

Variant 2. Tudeng ehitab mingi keerukama elektroonikaprojekti, kasutades kellegi teise tehtud detailset juhendit ning kellegi teise kirjutatud koodi. Erandjuhul võib teha ka Arduinot mitte sisaldava projekti (näiteks mingi keerukama analoog süntesaatori). Selle variandi puhul võin küsida juurde mõned küsimused koodi teemal.

Töövahendid:

Tunnis ja (soovitusliku) kodutöö jaoks kasutame komplekti töövahendeid:

  • Arduino kontroller (soovitavalt Uno või Mega), USB kaabel selle arvutiga ühendamiseks.
  • Maketeerimislaud ehk breadboard ja selle juhtmed.
  • Valik LEDe, nupud, valik takisteid, potentsiomeeter.
  • RGB LED, fototakisti.
  • Mikro servomootor.
  • Ultraheli kaugussensor HC-SR04.

Koolil on piiratud hulk selliseid komplekte. Endale soetamise huvi korral on abiks see tabel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0uos6FQNlw2vrEUjl6hYPvrF6-4fvaWx0xU_E87heo/edit?usp=sharing (Esimene vaheleht Hiina kraami kohta on kehtiv, teised lehed Eestist ostmise kohta võivad sisaldada vananenud linke. Kui huvi on olemas, siis Anna saab need üle vaadata - lihtsalt ütle.)

Oma projekti sisse läheb küllalt tõenäoliselt rohkem juppe, kui õppevahendite komplektis.